Myötävirtauksen sanastoa

Tässä sanastossa olemme pyrkineet kuvailemaan muutamia keskeisiä käsitteitä Myötävirtauksen toiminnan näkökulmasta. Tästä syystä termien määrittelyt eivät ole 'tieteellisen yleispäteviä'. Kerromme kuinka kyseiset käsitteet liittyvät Myötävirtauksen menetelmiin ja palveluihin.

Voit tarkastella sanastoa luokittain:

 

 

Myötävirtauksen toiminnassaan käyttämiä menetelmiä

draama

Draama-sanalla on suomen kielessä monia eri merkityksiä. Tässä yhteydessä käytämme sitä synonyymina draamakasvatukselle..

draamakasvatus

Oppiaine, jossa opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Lisätietoa Wikipedian artikkelissa.

draamamenetelmät

Tilanteesta riippuen voidaan tarkoittaa joko morenolaisia draamamenetelmiä tai draamakasvatuksen metodeja.

draamapedagogiikka

Synonyymi draamakasvatukselle.

forum-teatteri

Forum-teatteri on alkujaan Augusto Boalin kehittämä osallistavan teatterin muoto. Se on yksi draamakasvatuksen genreistä. Lisätietoa Wikipedian artikkelissa.

impro

Lyhenne sanasta improvisaatio.

improvisaatio

Myötävirtauksen toiminnassa keskeinen menetelmä ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen koulutuksessa. Yksi draamakasvatuksen genreistä.

improvisointi

Spontaania toimintaa, ilman ennakkosuunnittelua.

liike-improvisaatio

Spontaania liikettä ja tanssia, ilman ennakkosuunnittelua.

musaimpro

Lyhenne sanasta musiikki-improvisaatio.

musiikki-improvisaatio

Spontaania äänen, musiikin ja laulun tuottamista, ilman ennakkosuunnittelua.

osallistava teatteri

Yksi draamakasvatuksen lajeista.

prosessidraama

Prosessidraamassa ryhmä käsittelee jotain aihetta tai teemaa draaman keinoin. Prosessidraamaa käytetään tällä hetkellä eniten koulumaailmassa. Yksi draamakasvatuksen genreistä.

sosiodraama

Sosiodraama on ohjaajan johdolla tapahtuva ryhmäprosessi, jossa voidaan tutkia jotain tiettyä aihetta, ryhmää itseään tai sosiaalista tilannetta. Sosiodraama painottuu menetelmänä morenolaisen psykodraaman lajiksi.

sosiometria

Sosiometrialla tarkoitetaan ryhmän sisäisen rakenteen mittausta. Sosiometrinen harjoitus on nopea ja tehokas tapa kuvata sellaisia asioita, joita ryhmän jäsenten on vaikea ilmaista sanoin. Sosiometriaa käytetään sekä psykodraaman että draamakasvatuksen menetelmänä.

soveltava draama

Yksi draamakasvatuksen lajeista.

tanssi-improvisaatio

Synonyymi liike-improvisaatiolle.

tarinateatteri

Tarinateatteri on spontaania ja vuorovaikutteista teatteria yleisön kanssa. Katsojat kertovat ohjaajan avustuksella tarinoita tai tuokiokuvia omasta elämästään. Tarkentavien kysymysten jälkeen ohjaaja muokkaa saamansa informaation tunnetiloiksi ja esitystyyleiksi näyttelijöille, jotka esittävät tunnetilan tai kokonaisen kohtauksen muusikoiden kanssa improvisoiden. Katsojan kertomus heijastetaan siten draamallisesti välittömästi takaisin sekä kertojalle että muulle yleisölle. Tarinateatteria käytetään sekä psykodraaman että draamakasvatuksen menetelmänä.

toiminnalliset menetelmät

Termille ei ole mitään yleispätevää tarkkaa määritelmää. Käsite on laaja kattotermi tarkoittaen monia erityyppisiä ryhmätyön menetelmiä. Ne voivat olla esimerkiksi draamakasvatuksen menetelmiä tai morenolaisen psykodraaman menetelmiä.

Toiminnallisten menetelmien ohjaajalla tulee olla sopiva koulutus suhteessa käyttämiinsä menetelmiin. Esimerkiksi psykodraama on terapiaa, jonka käyttö vaatii pitkän koulutuksen. Lisätietoa psykodraamasta Suomen Morenoinstituutin ja Suomen Psykodraamayhdistyksen sivuilta.

Myötävirtauksen käyttämät toiminnalliset menetelmät ovat draamakasvatuksen menetelmiä.

Menetelmien taustalla oleva pedagoginen ajattelu tai teoria

elämyspedagogiikka

Lisätietoa Wikipedian artikkelissa.

erilaiset oppijat

Ihmiset oppivat asioita eri tavoin. Yksi oppii parhaiten kuuntelemalla (auditiivinen oppija), toinen näkemällä (visuaalinen oppija) ja kolmas tunto- ja liikeaistilla (kinestettinen oppija). Toiminnallisten menetelmien avulla oppiminen on hyvin kokonaisvaltaista, kaikkia aisteja hyödyntäen.

kokemuksellisuus

Liittyy kokemusoppimiseen.

kokemuksellinen oppiminen

Synonyymi kokemusoppimiselle.

kokemusoppiminen

Voidaan sanoa, että oikeastaan kaikessa Myötävirtauksen toiminnassa (kurssit, virkistyspäivät jne.) tapahtuu kokemuksellista oppimista. Toiminnalliset ja draaman menetelmät tuottavat vääjäämättä kokemuksellisia oppimiskokemuksia. Oman kokemuksen kautta opitaan itsetuntemusta, ryhmän toimintaa sekä teemoja joita tilaisuudessa käsitellään. Reflektointi on keskeistä kokemusoppimisessa.

Käsitteen tarkempi määritelmä: Kokemusoppiminen perustuu humanistiseen ihmis- ja oppimiskäsitykseen ja keskeistä siinä on tukea opiskelijan persoonallista ja sosiaalista kasvua sekä lisätä opiskelijan itsetuntemusta. Kokemuksellisen oppimisen tunnetuin kehittäjä on David Kolb, joka kuvaa sitä kokemuksellisen oppimisen kehän avulla. Kolbin mukaan oppiminen on jatkuvaa toimintaa ja se perustuu aina opiskelijoiden omiin kokemuksiin ja opittavan aineksen prosessointiin. Oppiminen alkaa opiskelijan omasta konkreettisesta kokemuksesta jostain aiheesta, minkä vuoksi kokemuksellista oppimista on käytetty paljon aikuiskasvatuksessa. (alkuperäinen lähde)

opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät ovat joukko vuorovaikutuksen muotoja, joiden avulla edistetään opiskelijan oppimista, aktivointia ja motivointia. Opetusmenetelmiä voidaan luokitella ja jaotella eri tavoin. Esimerkiksi: 1. kouluttajan ja oppijoiden yhteinen työskentely 2. yksilökeskeiset menetelmät 3. ryhmätyömenetelmät tai 1. Ajattelutaitoihin liittyvät opetusmenetelmät 2. Yhteistoiminnallisuuteen liittyvät menetelmät 3. Luovaan ongelmanratkaisuun liittyvät menetelmät (alkuperäinen lähde)

Myötävirtauksen opetusmenetelmät perustuvat ennen kaikkea ryhmätyömenetelmiin ja yhteistoiminnallisiin menetelmiin.

oppimiskäsitykset

Erilaisten oppimiskäsityksien kuvausta Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivuilta.

oppimistyylit

Erilaisten oppimistyylien kuvausta työssä oppii -sivuilta.

reflektiivisyys

Katso reflektointi.

reflektointi

Reflektointi tarkoittaa henkilön kokeman asian pohdiskelua, jäsentämistä ja sulattelua. Reflektointi johtaa usein kokemukselliseen oppimiseen: kokemus on niin merkittävä, että se muokkaa omia aiempia käsityksiä asiasta. Toiminnallisissa menetelmissä ja draamamenetelmissä kurssin tai työpajan aikana koettuja kokemuksia reflektoidaan ryhmässä yhteistuumin. Aina voi oppia myös toisten kokemuksista ja tuntemuksista. Reflektoinnin myötä koettu asia tulee sanallistettua, ja koska ihminen ajattelee käsitteillä eli sanoilla, käsitteiden merkitys saattaa muuttua. Se merkitsee oppimista.

sosiaalinen oppiminen

Katso yhteistoiminnallinen oppiminen.

sosiaalipedagogiikka

Sosiaalipedagogiikka on toimintatiede ja toiminnallinen oppiala, joka näkyy kasvatus- ja sosiaalialan työssä. Sosiaalipedagogiikka voidaan nähdä yhteiskunnallisena liikkeenä, tieteellisenä pedagogiikkana tai itsenäisenä tieteellisenä oppialana. Lisätietoa Wikipedian artikkelissa.

sosiaalipsykologia

Sosiaalipsykologia on psykologian ja sosiologian välimaastossa oleva tiede, joka tutkii yksilöä ryhmän jäsenenä ja sosiaalisen ympäristön vaikutusta yksilöön, sekä ryhmien keskinäisiä ja niiden välisiä prosesseja.

Eri tieteenaloista Myötävirtauksen toiminta on kaikkein lähinnä sosiaalipsykologiaa. Myötävirtauksen vuorovaikutus- ja ilmaisukurssit voidaan nähdä myös toiminnallisin menetelmin toteutettuina sosiaalipsykologian kursseina.

Lisätietoa sosiaalipsykologiasta Wikipedian artikkelissa.

tekemällä oppiminen

Tekemällä oppimisen (Learning by doing) tunnetuin puolestapuhuja oli kasvatuspsykologi John Dewey (1859-1952). Toiminnallisten menetelmien käyttö perustuu tekemällä ja kokemalla oppimiseen.

yhteistoiminnallinen oppiminen

Yhteistoiminnallisen oppimisen käsite on laaja sateenvarjotermi. Seuraava professori Kristiina Kumpulaiselta lainattu teksti yhteistoiminnallisesta oppimisesta pelkistää hyvin sen, kuinka draamakasvatus toimii opetuksen näkökulmasta: yksilöt eivät pelkästään jaa, neuvottele ja vertaile käsityksiään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, vaan he myös rakentavat yhdessä merkityksiä. Yhteistoimintaan osallistujat voivat luoda vuorovaikutuksessa ryhmän jäsenten asiantuntemuksen ylittäviä merkityksiä.

Myötävirtauksen toiminnan näkökulmasta yhteistoiminnallisen oppimisen tavoitteena on erityisesti osallistujien yhteistyötaitojen, ilmaisutaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, kuten myös omien asenteiden ravistelu.

yhteisöllinen oppiminen

Lisätietoa Wikipedian artikkelissa.

Myötävirtauksen tarjoama palvelu

ilmaisutaidon kurssi

Ilmaisutaidon kurssi sisältää esimerkiksi seuraavia sisältöjä: tutustumisharjoitukset, keskittymisharjoitukset, teatterileikit, äänenkäyttöharjoitukset, aistiharjoitukset, tunnetilaharjoitukset, keho- ja liikeharjoitukset, improvisaatioharjoitukset.

improesitys

Lyhenne sanasta improvisaatioesitys.

improkurssi

Lyhenne sanasta improvisaatiokurssi.

improvisaatioesitys

Teatteriesitys, jossa ei ole käsikirjoitusta. Kaikki tapahtuu ennalta suunnittelematta, tässä ja nyt.

improvisaatiokurssi

Improvisaatiokurssi sisältää aluksi osittain samoja sisältöjä kuin ilmaisutaidon kurssi, mutta alkulämppäreiden jälkeen harjoitukset painottuvat improvisaation perusasioihin: omien ja kaverin ideoiden ja tarjousten hyväksymiseen, ideoiden jatkamiseen sekä rakentavaan vuorovaikutukseen.

improvisaatioteatteri

Tarkoittaa joko teatterin lajityyppiä tai jotain konkreettista improvisaatioryhmää, kuten Stella Polaris.

liike-improvisaatiokurssi

Samoja sisältöjä kuin improvisaatiokursseilla yleensäkin, mutta nyt keskitytään improvisoituun liikeilmaisuun.

musiikki-improvisaatio kurssi

Samoja sisältöjä kuin improvisaatiokursseilla yleensäkin, mutta nyt keskitytään äänen ja musiikin tuottamiseen ilman etukäteissuunnittelua.

teatterikoulutus

Laaja kirjo erityyppisiä kursseja kohderyhmästä riippuen, kuten ilmaisutaidon kurssi, improvisaatiokurssi ja teatterikurssi.

teatterikurssi

Kun kohderyhmänä on teatteriharrastajat, kurssit voivat sisältää esimerkiksi ilmaisutaitoa, improvisaatiota ja näyttelijäntyön perusteita, tai pitemmälle meneviä esittävän improvisaatioteatterin jatkokursseja.

vuorovaikutuskoulutus

Vuorovaikutuskursseilla keskitytään ilmaisutaitoihin, vuorovaikutustaitoihin ja yhteistyötaitoihin. Kantavana teemana on rakentava vuorovaikutus.